Algemene voorwaarden

Garantie:

1.   Maximale garantie staat ten alle tijden vermeld op uw factuur.
2.   Het onderdeel dient voorzien te zijn van een door ALTIJD RAAK PENDERS (DE) MONTAGE BV aangebracht kenmerk met datum van aankoop.
3.   Bij gebleken aantoonbaar defect wordt het onderdeel omgeruild tegen een vergelijkbaar, gelijkwaardig onderdeel.
4.   Slechts indien geen vergelijkbaar, gelijkwaardig onderdeel in voorraad is, kan de koper aanspraak maken op terugbetaling van het aankoopbedrag.

Garantie is niet van toepassing:

5. - na ondeugdelijke inbouw en/of montage.
- als koper eigenmachtig reparaties of veranderingen heeft aangebracht.
- als er sprake is van onderdelen waarvoor overeengekomen is dat het oude defecte onderdeel bij ALTIJD RAAK PENDERS (DE) MONTAGE BV zal worden ingeleverd en dit nog niet is ontvangen. Ook niet als hiervoor door de koper ter waarborg een bedrag aan 'statiegeld' is betaald.
- op elektronische onderdelen en plaatwerk.

Overige kosten:

6. Koper kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van de kosten voor: inbouw, uitbouw, montage, vervoer of kosten anders dan die van het aankoopbedrag.

Verzendkosten:

7. Verzendkosten zijn te allen tijde voor rekening van koper, ook bij retourzending, om wat voor reden dan ook.

Aansprakelijkheid:

8. ALTIJD RAAK PENDERS (DE) MONTAGE BV is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook en haar aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk beperkt tot het aankoopbedrag.
9. Koper is gehouden ALTIJD RAAK PENDERS (DE) MONTAGE BV te vrijwaren terzake van alle aanspraken van welk aard ook welke derden jegens ALTIJD RAAK PENDERS (DE) MONTAGE BV geldend mochten maken indien schade of letsel voor derde is ontstaan door of bij gebruik van de door ALTIJD RAAK PENDERS (DE) MONTAGE BV geleverde goederen.